Заклад дошкільної освіти ясла - садок №34 
                 місто Дружківка

Публічна інформация

 

Департамент освіти і науки
Донецької області
Державної адміністрації

 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти:
–    здобуття дошкільної освіти з ліцензованим обсягом 220 осіб
Здобувач ліцензії (ліцензіат)  Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №34 «Дельфін» Дружківської міської ради Донецької області
(повне найменування закладу освіти – юридичної особи/структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права / фізичної особи – підприємця)

Керівник:  завідувач Басістова Олена Василівна
Ідентифікаційний код: 33553996
Організаційно-правова форма:  комунальний заклад
Форма власності: комунальна
Орган управління:  Дружківська міська рада Донецької області
Місцезнаходження:   84207,  Донецька область,  м.Дружківка,  вул.Енгельса Ф., 82
Місце провадження освітньої діяльності:   84207,  Донецька область,  м. Дружківка,
вул.Енгельса Ф., 82
Номер телефону   +3(095)3514748, (06267)3-28-41
Телефаксу: –
Адреса електронної пошти  33553996@mail.gov.ua
Поточний рахунок    35414082023569  МФО 820172 ЄДРПОУ 02142848 Державна казначейська служба України  м. Київ УДКСУ у м.Дружківка

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.
Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

Завідувач ДНЗ                                                 __________                        О.В.Басістова

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

від 05.09.2017р.

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.